પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

સંપર્ક

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જિલ્લા સેવા સદન, તિથલ રોડ
વલસાડ,
ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧

આપાતકાલીન

જિલ્લા હેલ્પલાઈન
કોલ : +૯૧ ૨૬૩૨ ૧૦૭૭

ડીઝાસ્ટર ઓફીસ નં.
કોલ : +૯૧ ૨૬૩૨ ૨૪૩૨૩૮,૨૪૦૨૧૨
Email : dismgmt-val@gujarat.gov.in

બચાવ અને રાહત ના કમિશનર
કોલ : ૧૦૭૦